Sahte Siyasi Parti-Dernek Üyeliği ve Yaptırımları

SAHTE SİYASİ PARTİ-DERNEK ÜYELİĞİ VE YAPTIRIMLARI

Derneklere üye olmak isteyen kişilerin, derneğe yazılı olarak başvuruda bulunması ve dernek yönetim kurulları da dernek tüzüğünde belirtilen hükümler doğrultusunda üyelik başvurularını en geç 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya red şeklinde karara bağlayarak sonucunu başvuru sahibine bildirmesi gerekmektedir.

Siyasi partiler bir çeşit dernek olup benzer şekilde üyelik vardır. Derneklere üyelikte aidat ödeme zorunluluğu hasıl olabilir. Bu nedenle üye olan biri yasal olarak derneğe borçlanmış duruma gelebilir. Eskiden üyelikler bizzat yazılı başvuru ile yapılmaktadır.

Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesi ve Pandemi etkisi ile e-devlet üzerinden başvuru yapılabilmektedir.  Bu hususta kanun çıkarılmıştır. Dernekler Kanununa eklenen Ek Madde 2 ile derneklerin her türlü iş ve işlemleri elektronik ortamda yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenlemeler çerçevesinde vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı üzerinden derneklere üye olup olmadıklarını sorgulayabilmektedirler. Yine varsa iradi yada irade dışı dernek yada parti üyeliği e-devlet üzerinden iptal ettirebilmektedirler.

Ancak günümüzde irade dışı üyelikler oluştuğu hususu medya da çokça yazılıp çizilmiştir. İrade dışı üyelik 3 şekilde olabilir.

Birincisi adınıza sahte belge düzenleyerek bizzat sahte ıslak imzalı belge ile oluşur. Burada evrakı teslim alan dernek üyesi yada yöneticisi sahtelik işinden sorumlu olur. Gerekli kimlik kontrolünü yapmamış sahteliğe bizzat dahil olmadıysa bile özensiz davranışı nedeni ile sebep olmuş olmaktadır. Burada suç oluşmaktadır.

İkinci diğer bir irade dışı üyelik ise e-devlet şifresinin ele geçirilmesi şeklinde olabilmektedir. Bu durumda esasen görünüşte hukuka uygun bir üyelik vardır. Ancak kişinin gerçekte böyle bir iradesi yoktur. O nedenle e-devlet şifresinin güvensiz kişilerle paylaşılmaması gerekir.

Üçüncü yöntem ise kişinin e-devlet şifresinin hacklenmesi yada e devlet şifresine erişim imkanı olanların kötü niyetli davranması ile olabilir. Yada hackerlar tarafından ister deneme isterse solucan, trojen vb yöntemlerle şifreyi ele geçirmesi ile yapılan üyeliktir. Burada mağdurun hiçbir dahli ve hatası yoktur. Yani bunu yapan kişiler kanunen suç işlemektedir. Kişinin irade dışı dernek/parti üyeliği yapılması halinde bazı suçlar oluşmaktadır.

Bunlardan birincisi kişisel verilerin ele geçirilmesi suçudur. Diğeri ise özel evrakta sahtecilik suçu oluşmaktadır. Resmi evrakta sahtecilik suçu bazı durumlarda oluşabilir. Özellikle sahte resmi belge düzenlenerek başvuru yapılmış olabilir. Örneğin sahte nüfus cüzdanı ile üyelikteki gibi. Ancak sahte evrakla derneğe üyelik resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturmaz.

Resmi belgede sahtecilik suçunun yaptırımı

Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek yaptırımı

Madde 205- (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan yaptırımı

Madde 206- (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Özel belgede sahtecilik suçu yaptırımı

Madde 207- (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu yaptırımı

Madde 208 – (1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kişisel verilerin ele geçirilmesi ve kaydedilmesi suçtur.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu yaptırımı

Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek:17/10/2019-7188/17 md.) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

Nitelikli hallerin yaptırımı

Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kişisel verilerin kaydedilmesi

Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu yaptırımı

Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır

(2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Yarın dernek üyelik borçları ile karşılaşmamak için e-devletten sorgulama yaparak varsa üyeliğinizi iptal ettirmeniz gerekir. Ancak hiçbir şekilde derneğe üye olmadığınız halde dernek üyeliği gibi arayıp borç talep edilir ve alınırsa bu durumda dolandırıcılık suçu oluşur. Çünkü ortada bir dernek üyeliği yoktur.

Av. İbrahim Güllü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*